Poznaj naszą ofertę

Psychoterapia indywidualna

Rozpoczęcie procesu psychoterapii poprzedzone jest kilkoma konsultacjami, których celem jest wstępne rozeznanie zgłaszanego przez Ciebie problemu. Po tych konsultacjach ustalimy kontrakt psychoterapeutyczny, który określa nad czym możemy pracować, jak często będziemy się spotykać, jak długo będzie trwał proces psychoterapii oraz jakie będą jego koszty. Sesja terapeutyczna odbywa się zazwyczaj raz w tygodniu.

sesja 50 min

Psychoterapia młodzieży

Ofertę kierujemy do osób w okresie dorastania lub wkraczających w dorosłość. Rozpoczęcie procesu psychoterapii poprzedzone jest wspólnym spotkaniem z nastolatkiem oraz jego rodzicami / opiekunami prawnymi, na których omawiane są powody zgłoszenia. Kilka pierwszych spotkań ma charakter konsultacyjny i służy rozeznaniu problemu.

Początkowy etap ma na celu dobór najlepszej metody pomocy - psychoterapii indywidualnej lub rodzinnej. Może się zdarzyć, że rodzicom zostanie zaproponowana terapia pary.

Na pierwszą konsultację warto dostarczyć dotychczasową dokumentację psychologiczno-psychiatryczną, jeśli jakakolwiek jest:

 • Wypisy ze szpitala psychiatrycznego;
 • Opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • Opinie wychowawcy na temat funkcjonowania dziecka na terenie szkoły, itp.

UWAGA: W przypadku osoby poniżej 16 r.ż. zgodę na jej udział w terapii wyrażają przedstawiciele ustawowi (rodzice, opiekunowie). W przypadku osoby, która ukończyła 16 r.ż. oprócz zgody przedstawiciela ustawowego wymagana jest zgoda nastolatka.

sesja 50min

Psychoterapia rodzinna

Głównym celem terapii rodzinnej jest naprawienie, usprawnienie a czasem budowanie relacji w rodzinie. Powody, dla których podejmowana jest terapia rodzinna są zazwyczaj związane z konfliktami pomiędzy dziećmi a rodzicami, trudnościami we wzajemnym zrozumieniu się, występowaniem zaburzeń i zakłóceń w funkcjonowaniu członków rodziny, które dezorganizują życie pozostałych osób.

Terapeuta rodzinny pomaga w zrozumieniu tego, co się dzieje pomiędzy członkami rodziny. Jego zadaniem nie jest ocena jakości wychowania ani wskazanie popełnianych błędów. Będzie dla niego ważna perspektywa wszystkich członków rodziny, dlatego zaproponuje spotkania w różnych konfiguracjach (np. sami rodzice, same dziecko / dzieci, wspólne spotkania wszystkich członków rodziny). W wyniku tych zabiegów, zgłoszony problem zostanie osadzony w kontekście życia rodziny, co pozwoli na sformułowanie kierunku podejmowanych zmian.

sesja 90min

Psychoterapia par

Terapia dla par / małżeństw adresowana jest do osób, które podejmowały na własną rękę próby rozwiązania przeżywanych trudności i nie przyniosły one pożądanych rezultatów. To skuteczne narzędzie gdy każdy z partnerów jest zainteresowany rozwiązaniem problemów i ma gotowość na podjęcie wysiłku w celu zmiany istniejącej sytuacji.

Tematem wspólnych spotkań są relacje pomiędzy partnerami a nie praca nad indywidualnymi trudnościami każdego z nich. W trakcie pierwszych konsultacji terapeuta zastanawia się nad odpowiednią strategią pomocy. W indywidualnych przypadkach sugeruje dodatkowe podjęcie indywidualnej pracy terapeutycznej.

Wspólna praca polega na:

 • Konsultacjach wstępnych polegających na sformułowaniu problemu/ów i podjęcia decyzji o strategii dalszych działań;
 • Sesjach terapeutycznych, najczęściej wspólnych, choć czasami pojawia się konieczność indywidualnych konsultacji, które służą pogłębieniu orientacji terapeuty w poruszanych zagadnieniach.

sesja 90min

Psychoterapia grupowa

Wiele osób, które podejmują psychoterapię czuje się niezadowolonych ze swojej sytuacji życiowej oraz osamotnionych. Często zgłaszają trudności z nawiązywaniem i podtrzymywaniem bliskich, satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Bardzo często chcieliby się dowiedzieć więcej o własnych sposobach nawiązywania relacji.

Psychoterapia grupowa pozwala na:

 • Eksperymentowanie z nowymi zachowaniami interpersonalnymi;
 • Poprawę relacji międzyludzkich i komunikacji;
 • Bezpośrednie i szczere wypowiadanie się o uczuciach;
 • Zrozumienie uczuć, myśli oraz zachowań innych ludzi;
 • Otrzymanie oraz udzielanie wsparcia i informacji zwrotnych;
 • Uzyskanie wglądu w swoje uczucia, myśli i zachowania oraz lepsze ich zrozumienie dzięki przyjrzeniu się wzorcom relacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz grupy;
 • Uzyskanie większej pewności siebie, lepszego obrazu własnej osoby i wyższej samooceny;
 • Przeżycie osobistej zmiany w grupie z nadzieją na przeniesienie nabytych umiejętności do swojego codziennego życia.

Terapia EMDR

Terapia EMDR (ang. Eye Movement Desensitization and Reprocessing – terapia odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych) bazuje na naturalnej zdolności, jaką posiada nasz mózg, która pozwala na leczenie urazów psychicznych. Proces ten jest podobny do gojenia się rany. Gdy jakieś ciało obce lub powtarzające się urazy podrażniają ranę – gojenie zostaje zablokowane. W takich wypadkach dopiero interwencja z zewnątrz pozwala na wznowienie tego procesu. Dokładnie tak samo dzieje się w przypadku urazów psychicznych. Większość trudnych dla psychiki wydarzeń „goi się”, czy też mówiąc językiem terapii EMDR – przetwarza się sama. Przetwarzanie informacji powinno prowadzić nasz mózg w stronę takiego rozwiązania, które będzie dla nas zarówno zdrowe, jak i adaptacyjne. Jeśli jednak proces ten zostanie zablokowany i pojawią się nieadaptacyjnie przetworzone informacje dotyczące określonego wydarzenia, to możemy zacząć doświadczać emocjonalnego cierpienia.

Reakcje na stres, takie jak walka, ucieczka czy zamrożenie, są częścią naszych naturalnych instynktów, które mają nas chronić i pozwalać nam przetrwać. Wszystko jest w porządku, kiedy te reakcje uruchamiają się adekwatnie do sytuacji – czyli w chwili, gdy przeżywamy duży stres. Problemy zaczynają się wtedy, gdy tego rodzaju reakcje pojawiają się, gdy stres nie jest aż tak silny, ale reakcja na ten stres jest nieadekwatnie intensywna.

Taki nadmiar negatywnych myśli czy emocji może sugerować, że w procesie przetwarzania wcześniejszych trudnych doświadczeń, wystąpił jakiś rodzaj blokady – czyli rana psychiczna nie zagoiła się do końca. Może się wtedy zdarzyć, że pewne sytuacje, wspomnienia, myśli czy emocje będą powodowały uczucie przytłoczenia, poczucie ponownego znalezienia się w jakiejś trudnej chwili w przeszłości albo przekonanie, że jesteśmy „zamrożeni w czasie”. Terapia EMDR pomaga mózgowi przetworzyć trudne wspomnienia, pozwalając na wznowienie normalnego procesu „gojenia się” psychicznych ran.

Terapia EMDR jest na tyle uniwersalna, iż może być adresowana do bardzo różnych grup pacjentów, niezależnie od ich wieku czy stanu fizycznego. Możemy wykorzystywać ją pomagając zarówno małym dzieciom jak i osobom starszym, osobom fizycznie zdrowym jak i chorym, np. onkologicznie czy chorym na Alzheimera. Innym ważnym aspektem szerokiego spektrum oddziaływań terapii EMDR, jest jej zastosowanie wobec różnego rodzaju problemów m.in. zespołu stresu pourazowego, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, uzależnień od substancji psychoaktywnych, zaburzeń osobowości, dysocjacyjnych i wielu innych.

Obecnie terapia EMDR jest rekomendowana przez WHO, Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne oraz Międzynarodową Organizację Stresu Traumatycznego jako skuteczna metoda leczenia stresu pourazowego. Terapia EMDR została również uznana za skuteczną formę terapii przez Departament Spraw Weteranów i Departament Obrony USA, Izraelską Krajową Radę Zdrowia Psychicznego, Departament Zdrowia Wielkiej Brytanii i wiele innych międzynarodowych agencji zajmujących się zdrowiem.

Źródło: www.emdr.org.pl